Budynek gospodarczy – zgłoszenie czy pozwolenie?

Grudzień 10, 2012 w Bez kategorii

budynek gospodarczy - zgłoszenie czy pozwolenie
Altana? Schowek na narzędzia? Na kosiarkę? Czyli: budynek gospodarczy – zgłoszenie, pozwolenie? Są dwie możliwości budowy takiego obiektu na działce. Jedna prosta, druga trudna:

Wszystko zależy od powierzchni zabudowy takiego budynku. Powierzchnię zabudowy w architekturze liczy się po zewnętrznych ścianach (można na ten temat napisać wiele zdań, ale to innym razem – ta definicja przy poruszanym temacie jest w sam raz). Jeśli zatem planujesz niewielkie pomieszczenie o powierzchni zabudowy do 35 m² (lub 25 m² na terenie zabudowanym) – przeczytaj punkt pierwszy. Jeśli decydujesz się na budynek większy – o szczegółach czytaj w punkcie drugim.

 1. Na podstawie art. 29 prawa budowlanego, istnieje możliwość postawienia budynku gospodarczego wolno stojącego parterowego, o powierzchni zabudowy do 35 m² (25 m² w mieście) bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – ale dotyczy to tylko działek siedliskowych, a więc związanych z gospodarką rolną bądź rodzinnych ogrodów działkowych. Na działkach rolnych o znacznej powierzchni można postawić takich budynków całkiem sporo – przelicznik to dwa wolnostojące budynki na każde 500 m² działki. Wtedy mamy na budynek gospodarczy – zgłoszenie.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 1 prawa budowlanego należałoby wówczas zgłosić w wydziale architektury (w Poznaniu – Urząd Miasta na placu Kolegiackim, w powiecie poznańskim – Starostwo Powiatowe na Jackowskiego) zamiar budowy tego budynku. Na podstawie art. 30 ust. 2, wiemy, że w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
  • mapę zasadniczą/ewidencyjną z naniesioną lokalizacją (w Poznaniu – z Geopozu, a w powiecie poznańskim – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, świetna obsługa online),
  • część opisowo-graficzną obrazująca zamierzenie (dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/obiektu), ewentualne rozwiązania konstrukcyjne).
  • pozwolenia, opinie i uzgodnienia, wymagane odrębnymi przepisami, (chodzi głównie o pisma od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż. – np. projekt instalacji zbiornikowych na gaz płynny projekt powinien być z nim uzgodniony).

  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji, od której możemy się odwołać.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 2. Jeśli zdecydujesz się na budowę budynku większego niż 35 m² (25 m² w mieście), konieczne będą dwa kroki: A. – wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy i B. – decyzja o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie projektu budowlanego sporządzonego przez architekta.
  1. Zgodnie z Art. 59 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, najpierw należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy do odpowiedniego wydziału architektury. W załącznikach do wniosku o tę decyzję powinny być:
   • Oryginał mapy zasadniczej (wydany w Poznaniu przez Geopoz lub Starostwo (może być online) i potwierdzony pieczęcią urzędową) – w skali 1:500 lub 1:1000,
   • Planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kserokopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej, wraz z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać oraz rysunkiem zawierającym rzuty, elewacje z podstawowymi wymiarami oraz przekrój z wymiarami wysokościowymi („koncepcja urbanistyczno – architektoniczna”)
   • Umowy, ewentualnie ostatnie rachunki od dostawców mediów (prąd, wod-kan)
  2. Zgodnie z art. 33 Ustawy prawo budowlane, należy wystąpić o decyzję o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta Poznania – Wydział Urbanistyki i Architektury. W załącznikach do wniosku o pozwolenie na budowę powinny być:
   • wypis z planu miejscowego lub prawomocną decyzję o warunkach zabudowy,
   • projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez projektantów posiadających właściwe uprawnienia (architektura i konstrukcja) obejmujący projekt zagospodarowania działki sporządzony na mapie do celów projektowych,
   • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;